Đăng ký

Giải bài 33 trang 115 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai điểm ... và tất cả các điểm nằm giữa ... được gọi là đoạn thẳng RS.

Hai điểm ... được gọi là hai mút của đoạn thẳng RS.

b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm ...

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Đoạn thẳng Ab gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Giải:

a) R, S; R, S; R, S.

b) Hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P, Q.

shoppe