Đăng ký

Bài 38 trang 95 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

 

Biết d // d' (h.25a) thì suy ra: 

a) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_3}}\) và b) ... và c) ...

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) ...

b) ...

c) ... 

Biết: (h.25b) 

a) \(\widehat {{A_4}}\) = \(\widehat {{B_2}}\) 

hoặc b) ...

hoặc c) ...

thì suy ra d // d'

 Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng 

mà a) ...

hoặc b) ...

hoặc c) ...

thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Hướng dẫn giải

Biết d // d' thì suy ra:

a) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_3}}\) 

b) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_4}}\) 

c) \(\widehat {{A_1}}\) + \(\widehat {{B_2}}\) = \({180^0}\)

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 

a) Hai góc so le trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

 

Biết a) \(\widehat {{A_4}}\) = \(\widehat {{B_2}}\)

hoặc b) \(\widehat {{A_1}}\) = \(\widehat {{B_1}}\)

hoặc c) \(\widehat {{A_1}}\) + \(\widehat {{B_2}}\) = \({180^0}\)

thì suy ra d // d'.

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng 

mà a) Hai góc so le trong bằng nhau.

hoặc b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

hoặc c) Hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

shoppe