Đăng ký

Giải bài 32 trang 94 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Hướng dẫn giải

 Tiên đề Ơ-clit : Qua điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

 Ta thấy : Phát biểu a) và b) diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

shoppe