Đăng ký

Giải bài 35 trang 94 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

Hướng dẫn giải

Theo tiên đề Ơ-clit :

Chỉ vẽ được một đường thẳng qua A và song song với BC

Chỉ vẽ được một đường thẳng qua B và song song với AC