Đăng ký

Giải bài 34 trang 94 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hình 22 cho biết a//b và A\(_4\) = 37\(^0\)

a) Tính góc B\(_1\)

b) So sánh góc A\(_1\) và góc B\(_4\)

c) Tính góc B\(_2\)

Giải bài 34 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Ta có : a //b => \(\widehat{B_1}=\widehat{A_4} =37^0\) (hai góc so le trong)

b) Ta có : a//b => \(\widehat{A_1}=\widehat{B_4} \) (hai góc đồng vị)

c) Ta có : a//b => \(​​\widehat{A_4}+​​\widehat{B_2} = 180^0\) (hai góc trong cùng phía)

=> \(​​\widehat{B_2} = 180^0 - ​​\widehat{A_4} = 180^0-37^0=143^0\) (hai góc trong cùng phía)