Đăng ký

Bài 3 trang 104 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 7  để trả lời các câu hỏi sau:

a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm  B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.
b, Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.

c, Điểm D nằm trên  đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Hướng dẫn giải

- Điểm A thuộc đường thẳng d và kí hiệu là: A ∈ d. Ta có nói điểm A nằm trên đường thẳng d hoặc đường thẳng d đi qua A, hoặc đường thẳng d chứa điểm A.

- Điểm B không thuộc đường thẳng d và kí hiệu là: B∉ d. Ta còn nói: điểm B nằm ngoài đường thẳng d, hoặc đường thẳng d không đi qua điểm B, hoặc đường thẳng d không chứa điểm B.

Lời giải chi tiết

a,  Điểm A thuộc 2 đường thẳng  n và q: \(A ∈ n, A ∈ q\).
Điểm B thuộc ba đường thẳng m, n và p: \(B ∈ m, B ∈ n,  B ∈ p\).

b, Ba đường thẳng m,n, p đi qua điểm B: \(B ∈ m, B ∈ n , B ∈ p\).

Hai đường thẳng m, q đi qua điểm C: \(C ∈ m, C ∈ q \).

c, Điểm D nằm trên  đường thẳng q và không nằm trên  ba đường thẳng m, n, p: \(D ∈ q, D ∉ m, D ∉ n, D ∉ p\).

shoppe