Đăng ký

Giải bài 3 trang 104 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

   Hình 7

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

 Xét xem trên đường thẳng có những điểm nào thì điểm ấy thuộc đường thẳng và đường thẳng đi qua những điểm ấy.

   Giải: 

   a) Điểm A thuộc hai đường thẳng n và q: \(A \in n; A \in q.\)

 Điểm B thuộc ba đường thẳng m, n và p: B \(\in m; B \in; B \in p\)

  b) Ba đường thẳng m, n, p đi qua điểm B: B \(\in m; B \in; B \in p\)

 Hai đường thẳng m và q đi qua điểm C: \(C \in m; C \in q.\)

 c) Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m, n,p : \(D \in q; D \notin m; D \notin n; D \notin p\)