Đăng ký

Giải bài 6 trang 105 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Hướng dẫn giải

   Giải: 

  a) \(A \in m; B \notin m\)

 b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường m, chẳng hạn hai điểm C và D: \(C \in m; D \in m.\)

 c) Có những điểm khác điểm B mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn, hai điểm E và F: \(E \notin \) mà \(F \notin m.\)

         

shoppe