Đăng ký

Bài 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Hướng dẫn giải

So sánh hai trường hợp:

- Khi z là số thực.

- Khi z là một số phức.

Lời giải chi tiết

- Nếu số thực \(z\) là một số thực thì môdun \(x\) chính là giá trị tuyệt đối của số phức \(z\).

- Nếu số phức \(z\) không phải là một số thực, \(z=a+bi\)  \((a,b \in R\)) thì chỉ có môdun của \(z\) bằng: \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \), không có khái niệm giá trị tuyệt đối của số phức \(z\).