Đăng ký

Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Hướng dẫn giải

4 giờ 30 phút = \({9 \over 2}\) giờ, 2 giờ 15 phút = \({9 \over 4}\) giờ.

Mỗi giờ vòi A chảy vào được \({1 \over 2}:{9 \over 2} = {1 \over 9}\) (bể).

Vòi B chảy vào được: \({1 \over 2}:{9 \over 4} = {2 \over 9}\) (bể).

Cả hai vòi chảy được \({1 \over 9} + {2 \over 9} = {1 \over 3}\) (bể).

Vậy để đầy bể thì cả hai vòi cùng chảy vào trong \(1:{1 \over 3} = 3\) (giờ).

shoppe