Đăng ký

Bài 158 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

So sánh hai phân số :

a) \({3 \over -4}\) và \({{ - 1} \over { - 4}}\)

b) \({{15} \over {17}}\) và \({{25} \over {27}}\)

Hướng dẫn giải

Quy đồng các mẫu thức sau đó so sánh các phân số cùng mẫu.

Lời giải chi tiết

a) \({{ - 1} \over { - 4}} = {1 \over 4} > 0\) nên \({3 \over { - 4}} < 0 < {{ - 1} \over { - 4}}\)

Do đó: \({3 \over { - 4}} < {{ - 1} \over { - 4}}\)

b) Quy đồng mẫu ta được:

\({{15} \over {17}} = {{15.27} \over {17.27}} = {{405} \over {459}}\)

\({{25} \over {27}} = {{25.17} \over {27.27}} = {{425} \over {459}}\)

\( \Rightarrow {{405} \over {459}} < {{425} \over {459}} \Rightarrow {{15} \over {17}} < {{25} \over {27}}\)

shoppe