Đăng ký

Bài 157 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ?

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

(Vídụ: 6 phút = \({6 \over {60}}h = {1 \over {10}}h = 0,1h)\) .

Hướng dẫn giải

1h = 60 phút

Muốn đổi phút ra giờ ta lấy số phút  chia cho 60.

Lời giải chi tiết

a) 15 phút = \({{15} \over {60}}h = {1 \over 4}h = 0,25h\) 

b) 45 phút = \({{45} \over {60}}h = {3 \over 4}h = 0,75h\)

c) 78 phút = \({{78} \over {60}}h = {{13} \over {10}}h = 1,3h\)                     

d) 150 phút = \({{150} \over {60}}h = {5 \over 2}h = 2,5h\)     

shoppe