Đăng ký

Bài 154 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho phân số \({x \over 3}\) . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

a) \({x \over 3} < 0\)                                     b) \({x \over 3} = 0\)

c) \(0 < {x \over 3} < 1\)                             d) \({x \over 3} = 1\)

e) \(1 < {x \over 3} \le 2\)

Hướng dẫn giải

a) \({x \over 3} < 0 \Rightarrow x < 0\) (vì 3 > 0 nên để phân số < 0 thì tử số nhỏ hơn 0).

b) \({x \over 3} = 0 \Rightarrow x = 0\)

c) \(0 < {x \over 3} < 1 \Rightarrow 0 < x < 3 \Rightarrow x = 1;2\)

d) \({x \over 3} = 1 \Rightarrow x = 3\)

e) \(1 < {x \over 3} \le 2 \Rightarrow 3 < x \le 6 \Rightarrow x = 4;5;6\)

shoppe