Đăng ký

Bài 162 trang 65 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(\left( {2,8x - 32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

b) \(\left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

Hướng dẫn giải

a) Từ \(\left( {2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32} \right):{2 \over 3} =  - 90\)

suy ra \(2,8x{\rm{ }}-{\rm{ }}32{\rm{ }} =  - 90.{2 \over 3}\) .

hay \(2,8x - 32 =  - 60\)

Chuyển vế ta được \(2,8x =  - 60 + 32\) hay \(2,8x =  - 28\) .

Vậy x = -10.

b) Từ \(\left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

suyra \(4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:1{4 \over 7}\)

hay \(4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7} \Rightarrow 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}.{7 \over {11}}\)

Do đó 4,5 – 2x = 0,5. Chuyểnvế ta được: 2x = 4,5 – 0,5 hay 2x = 4

Vậy x = 2.

shoppe