Đăng ký

Bài 156 trang 64 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Rút gọn:

a) \({{7.25 - 49} \over {7.24 + 21}}\)

b) \({{2.\left( { - 13} \right).9.10} \over {\left( { - 3} \right).4.\left( { - 5} \right).26}}\)

Hướng dẫn giải

Phân tích một số thành tích các số, sau đó rút gọn các số giống nhau ở tử và mẫu

Lời giải chi tiết

a) Phân tích thành các thừa số chung, rồi rút chúng ra ngoài dấu ngoặc, sau đó rút gọn.

\({{7.25 - 49} \over {7.24 + 21}} = {{7.25 - 7.7} \over {7.24 + 7.3}}={{7(25 - 7)} \over {7(24 + 3)}} = {{18} \over {27}} = {2 \over 3}\)

b) Phân tích một số thành tích các số, sau đó rút gọn các số giống nhau ở tử và mẫu

\({{2.\left( { - 13} \right).9.10} \over {\left( { - 3} \right).4.\left( { - 5} \right).26}} = {{2( - 13).3.3.2.5} \over {( - 3).2.2( - 5).13.2}} = {{ - 3} \over 2}\)

shoppe