Đăng ký

Bài 13 trang 9 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x, biết:

\((12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 -16x) \)\(= 81\).

Hướng dẫn giải

- Áp dụng qui tắc nhân đa thức với đa thức để nhân phá ngoặc rồi rút gọn biểu thức, sau đó tìm x.

 

Lời giải chi tiết

\((12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 -16x) = 81\)

\(48{x^2}-12x-20x + 5 + 3x - 48{x^2}-7+ 112x = 81\)

                                                      \( 83x -2 = 81\)

                                                       \(83x = 81+2\)

                                                            \(83x = 83\)

                                                             \(x= 83:83\)

                                                              \(x = 1\)

shoppe