Đăng ký

Bài 14 trang 9 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

Hướng dẫn giải

- Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

- Lập biểu thức theo cách diễn đạt của bài toán.

- Rút gọn biểu thức rồi tìm giá trị của số chẵn bé nhất, sau đó tìm được hai số còn lại.

Lời giải chi tiết

Gọi ba số chẵn liên tiếp là a, a + 2, a + 4 \(\left( {a \text{ là số chẵn};a \in N} \right)\)

Ta có: (a + 2)(a + 4) - a(a + 2) = 192

       a2 + 4a + 2a + 8 – a2 – 2a = 192

                                          4a = 192 – 8 = 184

                                            a = 46. (thỏa mãn điều kiện)

Vậy ba số đó là 46, 48, 50.

shoppe