Đăng ký

Giải bài 15 trang 9- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính nhân:

a) \((\dfrac{1}{2}x+y)(\dfrac{1}{2}x+y)\)

b) \((x-\dfrac{1}{2}y)(x-\dfrac{1}{2}y)\)

 

Hướng dẫn giải

a) \((\dfrac{1}{2}x+y)(\dfrac{1}{2}x+y) = \dfrac{1}{4}x^2+\dfrac{1}{2}xy+\dfrac{1}{2}xy+y^2= \dfrac{1}{4}x^2+xy+y^2\)

b) \((x-\dfrac{1}{2}y)(x-\dfrac{1}{2}y) = x^2-\dfrac{1}{2}xy-\dfrac{1}{2}xy+\dfrac{1}{4}y^2 = x^2-xy+\dfrac{1}{4}y^2\)