Đăng ký

Giải bài 12 trang 8- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị biểu thức \((x^2-5)(x+3)+(x+4)(x-x^2)\) trong mỗi trường hợp sau:

a) x=0;x=0;                         b) x=15;x=15;

c) x=−15;x=−15;                 d) x=0,15.

Hướng dẫn giải

Rút gọn biểu thức:

\((x^2-5)(x+3)+(x+4)(x-x^2)\)

\(=x^3+3x^2-5x-15+x^2-x^3+4x-4x^2=-x-15\)

Kết quả tính theo bảng sau:

Giá trị của x Giá trị của -x-15
x = 0 

-15

x = 15 

-30

x = -15

0

x = 0,15

-15,15

 

shoppe