Đăng ký

Giải bài 8 trang 8- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Làm tính nhân:

a) \((x^2y^2- \dfrac{1}{2}xy +2y)(x-2y)\)

b) \((x^2-xy+y^2)(x+y)\)

Hướng dẫn giải

a) \((x^2y^2-\dfrac{1}{2}xy+2y)(x-2y)=x^3y^2-2x^3y^3-\dfrac{1}{2}x^2y+xy^2+2xy-4y^2\)

b) \((x^2-xy+y^2)(x+y)=x^3+x^2y-x^2y-xy^2+y^2x+y^3=x^3+y^3\)