Đăng ký

Giải bài 9 trang 8- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Điền kết quả tính được vào bảng:

Giá trị của x và y

Giá trị của biểu thức

\((x-y)(x^2+xy+y^2)\)

x = -10;  y = 2

 

x = -1;  y = 0

 

x = 2;  y = -1

 

x = -0,5;  y = 1,25

(trường hợp này có thể dùng máy tính bỏ túi để tính)

 

Hướng dẫn giải

Rút gọn biểu thức

\((x-y)(x^2+xy+y^2)=x^3+x^2y+xy^2-x^2y-xy^2-y^3=x^3-y^3\)

Ta có kết quả sau:

Giá trị của x và y

Giá trị của biểu thức

\(x^3-y^3\)

x = -10;  y = 2

-1008

x = -1;  y = 0

-1

x = 2;  y = -1

9

x = -0,5;  y = 1,25

(trường hợp này có thể dùng máy tính bỏ túi để tính)

-2,078125