Đăng ký

Giải bài 11 trang 8- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

(x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép nhân đa thức và rút gọn ta được:

\((x - 5)(2x + 3) - 2x(x - 3) + x + 7= 2x^2+3-10x-15-2x^2+6x+x+7=-8\)

Ta thấy giá trị của biểu thức trên luôn luôn bằng -8 với mọi giá trị của biến x.

Vậy, giá trị của biểu thức đã cho không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

 

shoppe