Đăng ký

Giải bài 14 trang 9- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 192.

 

Hướng dẫn giải

Gọi ba số tự nhiên chẵn liên tiếp phải tìm là x, x + 2, x + 4 ( \(x\epsilon N\))

Tích hai số đầu là: x(x + 2)

Tích hai số sau là: (x + 2)(x + 4)

Theo đề bài ta có: (x + 2)(x + 4) - x(x + 2) = 192

                           \(\Leftrightarrow x^2 +4x+2x+8-x^2-2x=192\)

                          \(\Leftrightarrow 4x+8=192 \Leftrightarrow 4x =184 \Leftrightarrow x=46\)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp cần tìm là: 46, 48, 50