Đăng ký

Bài 105 trang 50 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)

b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)

Hướng dẫn giải

Chú ý: \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right|\)

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)

\( = \sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}}  - \sqrt {{{\left( {0,5} \right)}^2}} \)

\( = 0,1 - 0,5 =  - 0,4\)

b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)

\( = 0,5.\sqrt {{{10}^2}}  - \sqrt {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2}} \)

\( = 0,5.10 - {1 \over 2}\)

 \(= 5 - 0,5 = 4,5\).

shoppe