Đăng ký

Giải bài 103 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia lãi với nhau theo tỉ lệ 3 : 5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu tổng số lãi là 1280000 đồng?

Hướng dẫn giải

Gọi x và y là số tiền lãi theo thứ tự của tổ I và tổ II

Ta có \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{5}\) và x+y = 12 800 000

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{5} \Rightarrow \dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{x+y}{3+5}=\dfrac{12800000}{8}= 1600000\)

\(\Rightarrow x = 3.1600000 = 4800000\) ;   y = 5.1600000 = 8000000

Vậy tổ I nhận được 4800000 đồng tiền lãi và tổ II nhận được 8000000 tiền lãi.