Đăng ký

Giải bài 101 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm x biết:

a) |x| = 2,5

b) |x| = -1,2

c) |x| + 0,573 = 2

d) \(|x + \dfrac{1}{3}|-4=-1\)

Hướng dẫn giải

a) |x| = 2,5 => x = ±2,5

Vậy x = ±2,5

b) Không tồn tại giá trị nào của x vì |x| ≥ 0

c) |x| + 0,573 = 2

    |x| = 2 - 0,573 ⇔ |x| = 1,427 ⇔ x = ±1,427

Vậy x = ±1,427

d) \(|x + \dfrac{1}{3}|-4=-1\)⇔ \(|x + \dfrac{1}{3}|=-1+4\) ⇔ \(|x + \dfrac{1}{3}|=3\)

\(x+\dfrac{1}{3}=3 \) hoặc \(x+\dfrac{1}{3}=-3 \) ⇔ x = \(\dfrac{8}{3}=2\dfrac{2}{3}\) hoặc x = \(\dfrac{-10}{3}=-3\dfrac{1}{3}\)

Vậy x = \(2\dfrac{2}{3}\) hoặc x=\(-3\dfrac{1}{3}\)