Đăng ký

Giải bài 96 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

Giải bài 96 trang 48 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(1\dfrac{4}{23}+\dfrac{5}{21}-\dfrac{4}{23} + 0,5 +\dfrac{16}{21}\) = \((1\dfrac{4}{23}-\dfrac{4}{23})+(\dfrac{5}{21}+\dfrac{16}{21})+ 0,5 \)

= 1 + 1 + 0,5 = 2,5

b) \(\dfrac{3}{7}.19\dfrac{1}{3} - \dfrac{3}{7}.33.\dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{7}.(19\dfrac{1}{3} - 33\dfrac{1}{3}) = \dfrac{3}{7}.(-14)=-6\)

c) \(9-(\dfrac{1}{3})^3 + \dfrac{1}{3} = 9(-\dfrac{1}{27})+\dfrac{1}{3} = -\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}= 0\)

d) \(15\dfrac{1}{4} : (-\dfrac{5}{7}) - 25\dfrac{1}{4}:(-\dfrac{5}{7})=(15\dfrac{1}{4}-25\dfrac{1}{4}):(-\dfrac{5}{7})\)

= (-10):\((-\dfrac{5}{7}) = (-10).(-\dfrac{7}{5}) = 14\)

shoppe