Đăng ký

Giải bài 97 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính nhanh

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8

c) (-2,5 ) . (-4) . (-7,9)

d) (-0,375).\(4\dfrac{1}{3}\) . \((-2)^3\)

Hướng dẫn giải

a) (-6,37 . 0,4) . 2,5 = -6,37 . (0,4 . 25)   = -6,37 . 1 = -6,37

b) (-0,125 ) . (-5,3 ) . 8 = (-5,3) . (-0,125 . 8) = -1 . (-5,3) = 5,3

c) (-2,5 ) (-4) . (-7,9) = [(-2,5) . (-4) ] . (-7,9) = 10 . (-7,9) = -79

d) (-0,375).\(4\dfrac{1}{3}\) . \((-2)^3\) = [(-0,375).(-8)].\(\dfrac{13}{3} = 3\dfrac{13}{3} =13\)