Đăng ký

Giải bài 99 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính giá trị biểu thức

Giải bài 99 trang 49 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

* P = \((-0,5-\dfrac{3}{5}):(-3)+\dfrac{1}{3}-(-\dfrac{1}{6}):(-2)\)

      = \((-\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{5}):(-3)+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{12}=\dfrac{-11}{10}:(-3)+\dfrac{1}{4}=\dfrac{11}{30}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{22}{60}+\dfrac{15}{60}=\dfrac{37}{60}\)

Vậy P = \(\dfrac{37}{60}\)

* Q = \((\dfrac{2}{25}-1,008):\dfrac{4}{7}:[(3\dfrac{1}{4}-6\dfrac{5}{9}).2\dfrac{2}{17}]\)

      = \((\dfrac{2}{25}-\dfrac{126}{125}):\dfrac{4}{7}:[(\dfrac{13}{4}-\dfrac{59}{9}).\dfrac{36}{17}]\)

      = \(\dfrac{-116}{125}.\dfrac{7}{4}:(\dfrac{-119}{36}.\dfrac{36}{17})= \dfrac{-29.7}{125}:(-7)=\dfrac{29}{125}\)

Vậy Q = \(\dfrac{29}{125}\)

shoppe