Đăng ký

Giải bài 105 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(\sqrt{0,01}- \sqrt{0,25}\)

b) \(0,5 . \sqrt{100} - \sqrt{\dfrac{1}{4}} \)

Hướng dẫn giải

a) \(\sqrt{0,01}- \sqrt{0,25}= 0,1 - 0,5 = -0,4\)

b) \(0,5 . \sqrt{100} - \sqrt{\dfrac{1}{4}} = 0,5.10-0,5=4,5\)