Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 50 Toán 9 Tập 2

Đề bài

Hãy tính x1+ x2; x1.x2

\({x_1} = {{ - b + \sqrt \Delta  } \over {2a}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{x_2} = {{ - b - \sqrt \Delta  } \over {2a}}\)

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{& {x_1} + {x_2} = {{ - b + \sqrt \Delta  } \over {2a}} + {{ - b - \sqrt \Delta  } \over {2a}} = {{ - 2b} \over {2a}} = {{ - b} \over a}  \cr & {x_1}.{x_2} = \left( {{{ - b + \sqrt \Delta  } \over {2a}}} \right).\left( {{{ - b - \sqrt \Delta  } \over {2a}}} \right) = {{ - {b^2} - \Delta } \over {4{a^2}}}  \cr &  = {{{b^2} - \left( {{b^2} - 4ac} \right)} \over {4{a^2}}} = {{4ac} \over {4{a^2}}} = {c \over a} \cr} \)

shoppe