Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Đưa thừa số vào trong dấu căn

a) \(3\sqrt 5 \)                          

b) \(1,2\sqrt 5 \)

c) \(a{b^4}\sqrt a \) với \(a \ge 0\)                  

d) \( - 2a{b^2}\sqrt 5 a) với a \ge 0\)

Hướng dẫn giải

a) \(3\sqrt 5  = \sqrt {\left( {{3^3} \times 5} \right)}  = \sqrt {45} \)

b) \(1,2\sqrt 5  = \sqrt {\left( {1,{2^2}.5} \right)}  = \sqrt {7,2} \)

c) \(a{b^4}\sqrt a  = \sqrt {\left( {{{\left( {a{b^4}} \right)}^2}a} \right)}  = \sqrt {\left( {{a^2}{b^8}a} \right)}  = \sqrt {{a^3}{b^8}} \)                        

d) \( - 2a{b^2}\sqrt 5 a =  - \sqrt {\left( {{{\left( {2a{b^2}} \right)}^2} \times 5a} \right)}  =  - \sqrt {\left( {4{a^2}{b^4} \times 5a} \right)}  =  - \sqrt {20{a^3}{b^4}} \)

shoppe