Đăng ký

Giải bài 46 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Rút gọn các biểu thức sau với x ≥ 0:

a)  \( 2\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}+27- 3\sqrt{3x}\)

b) \( 3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x} + 7\sqrt{18x}+28\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

   Đưa thừa số ra ngoài dấu căn rồi rút gọn các căn thức đồng dạng:

 \(m\sqrt{A}+ n\sqrt{A}+p\sqrt{A}=( m+ n+ p)\sqrt{A}\)

   Giải : 

   a) Ta có: 

\( 2\sqrt{3x}-4\sqrt{3x}+27- 3\sqrt{3x}\) = \(( 2-4-3) \sqrt{3x}+ 27= -5 \sqrt{3x}+27 \)

    b) Ta có: \( 3\sqrt{2x}-5\sqrt{8x} + 7\sqrt{18x}+28\)\( 3\sqrt{2x}-5\sqrt{4.2x} + 7\sqrt{9.2x}+28\)\( 3\sqrt{2x}-10\sqrt{2x} + 21\sqrt{2x}+28\)

\(( 3-10+21) \sqrt{2x}+28= 14 \sqrt{2x}+28\)