Đăng ký

Giải bài 43 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Viết các số hoặc biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

    a) \(\sqrt{54}\)

   b) \(\sqrt{108}\)

   c) \(0,1\sqrt{20000}\)

   d) \(-0,05\sqrt{28800}\)

   e) \(\sqrt{7,63.a^2}\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Đưa các số hoặc biểu thức  dưới dấu căn về dạng tích \(A^2.B\) 

Đưa các thừa số ra ngoài dấu căn bằng cách áp dụng:

\(\sqrt{A^2B}=|A|\sqrt{B}\) ( với \(B \ge 0\) ) 

   Giải:

 a) Ta có: \(\sqrt{54}=\sqrt{9.6}=3\sqrt{6}\)

 b) Ta có: \(\sqrt{108}=\sqrt{36.3}=6\sqrt{3}\)

c) Ta có: \(- 0,005 \sqrt{28800}=- 0,05 \sqrt{14400.2}= -0,05.120\sqrt{2}=-6\sqrt{2}\)

e) Ta có: 

 \(\sqrt{7.63.a^2}=\sqrt{7^2.9.a^2}=7.3.|a|= 21|a|\)