Đăng ký

Giải bài 44 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Đưa thừa số vào trong dấu căn.

    \(5\sqrt{3} \);

 \(-5\sqrt{2}\)

 \(- \frac{2}{3}\sqrt{xy}\) với \(xy \ge 0\) ;

    \(x \sqrt{\frac{2}{x}}\) với x>0 

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

 Đưa thừa số vào trong dấu căn bằng cách áp dụng:

 Nếu \(A \ge 0 \) thì \(A\sqrt{B} =\sqrt{A^2B}\)

 Nếu A < 0 thì \(A\sqrt{B} =- \sqrt{A^2B}\)

 Chú ý đến dấu của số trước dấu căn.

    Giải:

 Ta có: 

    \(5\sqrt{3} = \sqrt{3^2.5}=\sqrt{45}\);

 \(-5\sqrt{2}= - \sqrt{5^2.2}= -\sqrt{50}\)

 \(- \frac{2}{3}\sqrt{xy} = - \sqrt{\frac{4}{9}xy}= - \sqrt{\frac{4xy}{9}}\)

   \(x \sqrt{\frac{2}{x}}\) = \(\sqrt{x^2. \frac{2}{x}}= \sqrt{2x}\) ( Vì x> 0)

shoppe