Đăng ký

Giải bài 8.9 Trang 30 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Ba khối có khối lượng bằng nhau.