Đăng ký

Giải bài 8.3 Trang 28 - Sách bài tập Vật lí 6

Cách làm đơn giản để đánh dấu chính xác ba điểm A, B, C trên bức tường là:

- Xác định ba điểm phụ là A', B', C' trên nền nhà sát mép tường cần treo tranh:

Dùng thước đo và vạch trên nền nhà điểm A' cách đều hai góc tường 3m, điểm B' cách chân tường bên trái 1m, điểm C' cách chân tường bên phải 1m.

- Xác định ba điểm A, B, C trên bước tường cần treo tranh:

     +) Dùng thước đặt vuông góc với chân tường tại điểm A' hường thẳng lên bức tường và vẽ một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó chấm điểm A cách chân tường 2m.

     +) Dùng thước đặt vuông góc với chân tường tại điểm B' hướng thẳng lên bức tường và vẽ một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó chấm điểm B cách chân tường 2,5m.

     +) Vẽ điểm C tường tự như điểm B.