Đăng ký

Giải bài 8.5 Trang 29 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Khối lượng của một học sinh THCS khoảng m=40kg. Trọng lượng P=10.m.

Trả lời:

Chọn B. Trọng lượng 400N.