Đăng ký

Giải bài 8.10 Trang 30- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Lực mặt bàn tác dụng lên vật đặt trên bàn.