Đăng ký

Giải câu 6 Trang 198 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg \(_{}^{235}\textrm{U}\).

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Hướng dẫn giải

Số hạt nhân \(_{92}^{235}{U}\) có trong 1kg \(_{92}^{235}{U}\) là:

\(\dfrac{1kg}{234,99332u.1,66055.10^{-27}kg/u}=\dfrac{10^{27}}{234,99332u.1,66055}=2,5617.10^{24}\)

Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg \(_{92}^{235}{U}\) bằng:

\(175,92309.2,5617.10^{24}MeV=450,628.10^{24}MeV=450,628.10^{24}.1,6.10^{-13}J=7,21.10^{13}J.\)