Đăng ký

Giải câu 1 Trang 198 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Hướng dẫn giải
Quá trình phóng xạ \(\alpha\) Quá trình phân hạch

Là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững.

Quá trình phân hạch tự phát xảy ra với xác suất rất nhỏ, phần lớn là các phản ứng phân hạch kích thích.

Tạo ra các hạt có khối lượng khác nhau nhiều. Tạo ra các hạt có cùng một cỡ khối lượng.
Tạo ra năng lượng không lớn. Tạo ra năng lượng rất lớn.
Không thể tạo ra phản ứng dây chuyền. Có thể tạo ra phản ứng dây chuyền.

 

shoppe