Đăng ký

Giải câu 3 Trang 198 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

A. động năng các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.

D. năng lượng prôtôn của tia ɣ.

Hướng dẫn giải

     Chọn B. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng của các mảnh.

     Có thể lấy ví dụ:

     Mỗi phân hạch \(_{92}^{235}{U}\) giải phóng năng lượng 200MeV và lượng năng lượng này được phân bổ như sau:

     - Động năng của các mảnh: 168MeV.

     - Năng lượng của tia \(\gamma\): 11MeV.

     - Động năng của nơtron + \(\beta\)+ nơtrino: 21MeV.