Đăng ký

Giải câu 2 Trang 198 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Căn cứ vào độ lớn của \(\dfrac{W_{lk}}{A}\) chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Hướng dẫn giải

     Giả sử xét phản ứng phân hạch:

     \(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{5}^{139}{I}+_{38}^{95}{Sr}+2_{0}^{1}{n}\)

     Ta thấy, các hạt sinh ra có số khối xấp xỉ trong khoảng từ 50 đến 100 thì năng lượng liên kết riêng \(\dfrac{W_{lk}}{A}\)sẽ lớn hơn năng lượng liên kết riêng của các hạt trước phản ứng có số khối lớn hơn 200.

     Như vậy việc phá vỡ liên kết của các hạt nhân có số khối lớn hơn 200 sẽ dễ dàng hơn, tức là phản ứng phân hạch dễ xảy ra hơn.