Đăng ký

Giải câu 4 Trang 198 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) \(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{39}^{94}{Y}+_{Z}^{140}{I}+X( _{0}^{1}{}n)\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclôn:

0 + 92 = 39 + Z \(\Rightarrow\) Z = 53

1 + 235 = 94 + 140 + X \(\Rightarrow\) X = 2

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{39}^{94}{Y}+_{53}^{140}{I}+2(_{0}^{1}{n})\)

b) \(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{Z}^{95}{Zn}+_{52}^{138}{Te}+X(_{0}^{1}{n})\)

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclôn:

0 + 92 = Z + 52 \(\Rightarrow\) Z = 40

1 + 235 = 95 + 138 + X \(\Rightarrow\) X = 3

Phản ứng hoàn chỉnh:

\(_{0}^{1}{n}+_{92}^{235}{U}\rightarrow _{40}^{95}{Zn}+_{52}^{138}{Te}+3(_{0}^{1}{n})\)

shoppe