Đăng ký

Giải câu 6 Trang 115 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Áp dụng công thức tính bước sóng điện từ: \(f=\dfrac{c}{\lambda}\)

- Với \(\lambda=25m\) thì \(f=\dfrac{3.10^8}{25}=12000000(Hz)=12(MHz)\)

- Với \(\lambda=31m\) thì \(f=\dfrac{3.10^8}{31}\approx 9,68(MHz)\)

- Với \(\lambda=41m\) thì \(f=\dfrac{3.10^8}{41}\approx 7,32(MHz).\)