Đăng ký

Câu C1 trang 112 SGK Vật lý 12

Đề bài

Sóng điện từ và điện từ trường có gì khác nhau?

Hướng dẫn giải

- Sóng điện từ mang tính chất của sóng.

shoppe