Đăng ký

Giải bài 6.13 Trang 24 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. c và d.