Đăng ký

Giải bài 4.18 Trang 15 - Sách bài tập Vật lí 6

Dòng 1: BÌNH TRÀN

Dòng 2: BÚT CHÌ

Dòng 3: THẲNG ĐỨNG

Dòng 4: THƯỚC KẺ

Dòng 5: THƯỚC CUỘN

Dòng 6: CHẤT LỎNG

Dòng 7:GHI KẾT QUẢ

Dòng 8: BÌNH CHỨA

Dòng 9: GIỚI HẠN ĐO

Dòng 10: ĐỘ CHIA NHỎ NHẤT

Từ hàng dọc: BÌNH CHIA ĐỘ