Đăng ký

Giải câu 2 Trang 117 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Phân loại sóng vô tuyến:

Loại sóng Bước sóng Tần số
Sóng dài 1km - 10km 0,1MHz - 1MHz
Sóng trung 100m - 1.000km (1km) 1MHz - 10MHz
Sóng ngắn 10m - 100m 10MHz - 100MHz
Sóng cực ngắn 1m - 10m 100MHz - 1000MHz