Đăng ký

Giải câu 2 Trang 108 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đường sức của điện trường tĩnh

Đường sức của điện trường xoáy

- Các đường sức là các đường có hướng.

- Là các đường cong không khép kín, đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

- Các đường sức không cắt nhau.

- Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.

- Do điện tích đứng yên sinh ra.

- Các đường sức là các đường có hướng.

- Là các đường cong khép kín nhưng không có điểm đầu và điểm cuối.

- Các đường sức không cắt nhau.

- Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.

- Do từ trường biến thiến sinh ra.